top of page

We Help Organizations Reshape Their Workplace Culture

About

Wij zijn een dienstverlenend architectenbureau, met een nuchtere Rotterdamse inborst. We proberen bij elke opdracht ons in te leven in de vraagstelling en problematiek van de opdrachtgever. Wij communiceren helder en open, direct vanaf het begin. Hierdoor kunnen wij antwoord geven op de verschillende disciplines die binnen het ontwerp- proces naar voren komen. Voor JAN zit de kracht van architectuur in de mate waarin zij antwoord kan geven op de behoeften van opdrachtgevers, optimalisatie van de ruim- telijkheid, budgetbeheersing, tijdsmanagement, procesvorming en “last but not least” tevreden eindgebruikers! Wij streven erna dat 1 + 1 bij ons 3 is.

Architecenbureau JAN geeft advies aan organisaties over het creeeren van een motiverende, creatieve en stimulerende werkomgeving.

We ontwerpen samen

in overleg

met onze opdrachtgevers en gebruikers.

Zodat we tot een passend en

beter resultaat

komen

dan was beoogd.

Tot ieders tevredenheid!

Bureau organisatie

Uit ervaring is gebleken dat we kunnen bijdragen aan betere, kwalitatieve en heldere oplossingen als er in het voortraject een duidelijke en heldere communicatie met de op- drachtgever plaats vind. Zonder samenwerking is dit niet mogelijk. Architectenbureau JAN is leidend in ontwerp en eventueel in uitvoering. We zoeken bij elk project opnieuw de juiste partners die ons daarbij specifiek ondersteunen. Het “plug and play” model vari- eert van bestekschrijvers, tekenaars, interieurbouwers, kostendeskundigen, installateurs, aannemers en ingenieursbureaus. Door eerdere samenwerking is de professionaliteit, kennis en kunde van elkaar bekend. Dit draagt bij aan snelle, professionele en heldere samenwerking. Hierdoor kunnen we elke opdracht specifiek aansturen.

Speaking

Projecten

Op basis van de werk­proces­sen, de cultuur en het veran­der­po­ten­tieel van een orga­ni­satie ontwerpen wij een passend con­cept. Hierbij werken we samen met de gebruiker. We zorgen voor een prettig werk­kli­maat en ont­wik­kelen werk­plekken die passen bij de acti­vi­teiten binnen de orga­ni­satie. Flexi­bi­li­teit is daarbij het uitgangs­punt: niet alleen de wanden maar de mensen verplaatsen zich. Een werk­om­ge­ving die goed aansluit bij de behoeften van mede­wer­kers heeft een gunstig effect op de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit en vermin­dert het ziek­te­ver­zuim. In een geslaagd ­con­cept worden werk­proces­sen op een goede manier gefa­ci­li­teerd en sluit de uitstra­ling van het inte­rieur aan bij de iden­ti­teit van de orga­ni­satie. Werk­ne­mers voelen zich thuis in hun nieuwe omge­ving, zijn er trots op en gaan er respectvol mee om. 

De 1,5 meter economie

vraagt om meer dan alleen het verplaatsen van werkplekken op 1,5 meter. Voor een positieve terugkeer op de werkvloer moet er opnieuw nagedacht worden over nieuwe vormen van socialisering, werken, kantoor of thuiswerken, ontmoeten, overleg, menselijke maat en emotie zijn daarbij van belang.

Werkconcepten

Onze kijk op werken veran­dert. Door de digi­ta­li­se­ring van infor­matie en processen kunnen we altijd en overal werken. Dit heeft tot gevolg dat werk­ne­mers meer zeggen­schap krijgen over de tijd en plaats van hun werk­zaam­heden. Er ontstaat meer ruimte voor zelf­stu­ring, eigen initi­a­tief en persoon­lijke ontwik­ke­ling.

Ontwerp & realisatie

Uit respect voor mens en milieu streven wij naar ontwerpen met een lange levens­duur. Dit doen wij door de mens centraal te stellen en ruimtes te creëren waarin hij zich prettig voelt en opti­maal functio­neert. Als mensen zich verbonden voelen met hun omge­ving, hebben ze er waar­de­ring voor en gaan ze er respectvol mee om. Een toekomst­ waardig ontwerp getuigt daar­naast van hoge kwali­teit.

Verbouw en vernieuwbouw

Ontwerpen doen wij niet alleen, maar in een team van gedreven deskun­digen. De samen­stel­ling van zo’n team hangt af van de aard en omvang van de opdracht. Kwali­teit ontstaat door kennis, erva­ring en crea­ti­vi­teit samen te brengen en door elkaar te inspi­reren.

CONTACT ONS

info@bureaujan.com

06 385 365 53

010 276 24 15

  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Spotify Icon
  • Wit DeviantArt-pictogram

BEZOEK ONS

Oudedijk 196

3061 AS Rotterdam

www.bureaujan.com

VERTEL ONS

bottom of page